DELIVERANCE FAST SCHEDULE

SUN       MON       TUES       WED       THURS       FRI       SAT       

OCTOBER

 

3            4             5            6             7             8          9

                             Matt 5      Matt 12   Matt 20    Matt 26  Mark 1

                             NO COFFEE, TEA OR SODA

 

10          11           12          13           14           15        16

Mark 4    Mark 8     Mark 11   Mark 14   Luke 1      Luke 5   Luke 8

NO COFFEE, TEA, SODA, FRIED FOODS

 

17           18           19         20           21           22         23

Luke 12     Luke15      Luke 19  Luke 22   John 1       John 5     John 8

NO COFFEE, TEA, SODA, FRIED FOODS OR SWEETS

24            25           26        27           28           29          30

John 11      John 13    John 15  John 18    Acts 1      Acts 2      Acts 3

NO COFFEE, TEA, SODA, FRIED FOODS, SWEETS OR BEEF

                NOV

31            1             2          3              4             5            6

Acts 4        Acts 5      Acts 6    Matt 13    Matt 21    Matt 27   Mark 2

NO COFFEE, TEA, SODA, FRIED FOODS, SWEETS, BEEF OR PORK

7               8            9          10            11           12          13

FREE          Mark 5     Mark 9   Mark 12    Mark 15   Luke 2     Luke 3

SUNDAY

NO COFFEE, TEA, SODA, FRIED FOODS, SWEETS, BEEF, PORK, MEAT

OR BREAD. EAT ONLY FISH, FRUITS AND VEGETABLES

14             15          16         17            18           19          20

End of Fast

Luke 4